پاسخ

سالیانه حدود ۷۰۰۰ تن کمپوست تولید مینماییم و میتوانیم به جرأت بگوییم که یکی از کمپوستهای برتر را در کارگاه خود تولید مینماییم و چندین واحدِ قارچ” کمپوست خود را از واحد قارچ آسیا تأمین مینمایند.