پاسخ

در واحد قارچ آسیا آزمایشگاه تولید بذر داریم  که تولید بذر ما نیز به حدود ۱۸ سال میرسد .